dzisiaj jest: 13 kwietnia 2021. imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
 
MGOPS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie
ul. Grota-Roweckiego 1
98-355 Działoszyn
tel. (43) 84 13 656
fax (43) 84 37 440
pomoc społeczna (43) 84 37 432, (43) 84 37 434
świadczenia rodzinne (43) 84 37 436
e-mail: dzialoszyn_mgops@pro.onet.pl
www.mgopsdzialoszyn.pl

Kierownik: Mariola Grabolus

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką organizacyjną powołaną na podstawie Uchwały Nr XI/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Działoszynie z dnia 20 lutego 1990 r. Ośrodek jest wyodrębnioną jednostką budżetową finansowaną w ramach dotacji celowej w zakresie realizacji zadań zleconych oraz w zakresie zadań własnych z budżetu gminy.

Ośrodek realizuje:

 1. zadania własne gminy, do których należy:
  - przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
  - przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
  - prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
  - podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
 2. zadania z zakresu administracji rządowej, do których należy:
  - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
  - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
  - prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  - realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 3. Ośrodek realizuje również:
  - wypłatę dodatków mieszkaniowych,
  - wypłatę świadczeń rodzinnych,
  - wypłatę zaliczki alimentacyjnej,
  - wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.