dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
Projekt "Otwarci na jutro"

                                               Miejsko - Gminny 
                                     Ośrodek Pomocy Społecznej 
                                                w Działoszynie

www.mgopsdzialoszyn.pl


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie ogłasza przetarg na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów oraz badań medycyny pracy w związku z realizacją Projektu pod nazwą Otwarci na jutro, realizowanego przez tut. OPS na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o dofinansowanie wyżej wskazanego projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

...więcej...

dodano 24 kwietnia 2012 r.


 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie ogłasza przetarg na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów oraz badań medycyny pracy w związku z realizacją Projektu pod nazwą Otwarci na jutro, realizowanego przez tut. OPS na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o dofinansowanie wyżej wskazanego projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

...więcej...


     Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie informuje o zakończeniu cyklu wszystkich szkoleń oraz warsztatów realizowanych w ramach projektu „Otwarci na jutro”. W miesiącu wrześniu oraz październiku odbyły się zajęcia z kursu Handlowiec z obsługą kas fiskalnych oraz kursu pracownik administracyjno - biurowy. Uczestniczki kursu handlowiec zdobyły wiedzę dotyczacą podstaw marketingu, technik sprzedaży, obsługi klienta oraz obsługi kas fiskalnych

...więcej...


     Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie informuje, że w ramach realizacji projektu „Otwarci na jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano cześć zaplanowanych warsztatów i kursów. 20 Beneficjentów Ostatecznych projektu wzięło udział w warsztatach psychologicznych, stylizacji i wizażu, doradztwa zawodowego oraz 5 uczestników ukończyło kurs obsługi wózków widłowych.

...więcej...


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie ma przyjemność poinformować o rozpoczeciu kolejnej edycji projektu „Otwarci na jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

...więcej...


     Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie na podstawie kryteriów oceny ofert dokonał wyboru do realizacji przedmiotowego zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „Global Training Centre” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-024 Al. Jerozolimskie 44 za kwotę 93500 zł, która otrzymała łącznie 100 punktów

...więcej...


     Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie ogłasza przetarg na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów oraz badań medycyny pracy w związku z realizacją Projektu pod nazwą Otwarci na jutro, realizowanego przez tut. OPS na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o dofinansowanie wyżej wskazanego projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

...więcej...


     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie pragnie poinformować, że w dniu 05 kwietnia 2011r. został podpisany kolejny aneks do umowy w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011r. projektu systemowego „Otwarci na jutro” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Unii Europejskiej.

...więcej...


     Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie ma przyjemność poinformować o zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie projektu „Otwarci na jutro” realizowanego w 2011r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Unii Europejskiej. Projekt został zatwierdzony do realizacji z kwotą dofinansowania 234 390,00 zł oraz wkładem własnym w wysokości 27 510,00 zł.

...więcej...


     W dniu 03 listopada 2010 r. o godz. 14.00 odbyła się konferencja zakańczająca szkolenia realizowane w ramach projektu „Otwarci na jutro” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście, Beneficjenci ostateczni projektu oraz pracownicy ośrodka biorący udział w projekcie.

...więcej...


 Informujemy o zakończeniu kursu zawodowego - kucharz / kelner realizowanego w 2010 r. w ramach projektu „Otwarci na jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy szkolenia, w czasie trwających w lipcu, sierpniu i wrześniu szkoleń, zdobywali wiedzę na tematy związane z wykonywaniem zawodu kucharz/kelner.

...więcej...


     Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zakończeniu kursu obsługi wózków widłowych prowadzonego w ramach realizacji projektu „Otwarci na jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakończony pomyślnie zdanym przez uczestników egzaminem sprawdzajacym zdobytą wiedzę, pozwolił uczestnikom zdobyć uprawnienia kierowcy wózków widłowych

...więcej...


      W dniach 12-14 maja odbyły się warsztaty aktywizacyjne dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pt: „Otwarci na jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

...więcej...


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla projektu "Otwarci na jutro".
Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie ul. Grota-Roweckiego 1, 98-355 Działoszyn,  tel. (43) 8413656, fax (43) 8437440.

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez: GLOBAL Training Centre Al. Jerozolimskie 44, pok. 201-208 (II piętro) 00-024 Warszawa.

...więcej...


     Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie ogłasza przetarg na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów oraz badań medycyny pracy w związku z realizacją Projektu pod nazwą Otwarci na jutro, realizowanego przez tut. OPS na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o dofinansowanie wyżej wskazanego projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

...więcej...

dodano 19 kwietnia 2010 r.


     W dniu 20 listopada 2009 r. odbyła się konferencja zakańczająca szkolenia realizowane w ramach projektu „Otwarci na jutro” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście, beneficjentki ostateczne projektu oraz pracownicy ośrodka biorący udział w projekcie.

...więcej...

dodano 7 grudnia 2009 r.


     W dniu 21 września 2009 r. rozpoczęło się kolejne szkolenie w ramach projektu „Otwarci na jutro”. Szkolenie ma na celu pozyskanie wiedzy i umiejętności przez 10 Beneficjentek Ostatecznych projektu kwalifikacji zawodowych pozwalających na pozyskanie zatrudnienia w sektorze handlu i usług.

Szkolenie obejmuje 90 godzin zajęć.  Uczestniczki objęte są ubezpieczeniem NW, zapewnione mają materiały szkoleniowe, a także przerwy kawowe i obiadowa. Beneficjentki objęte są również wsparciem finansowym.

....więcej....

dodano 01 października 2009 r.


W dniu 20.04.2009 r. w Sali Gimnazjum na ul. Ogrodowej 1A w Działoszynie odbyło się pierwsze spotkanie rozpoczynające szkolenia dla 18 Beneficjentek Ostatecznych projektu „Otwarci na jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt obejmuje merytorycznie formy aktywnej integracji, jej upowszechnianie oraz pracę socjalną.

...więcej...

dodano 3 sierpnia 2009 r.


     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w dniu 16 stycznia 2009 roku złożył kolejny wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o dofinansowanie projektu "Otwarci na jutro "współfinansowego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 143.391,00, w tym wkład własny gminy 18.836,06 zł, natomiast wnioskowane dofinansowanie to kwota 179.391,00 zł.
Projekt przewiduje przeszkolenie 18 Beneficjentek.
Projekt został przyjęty do realizacji w dniu 10.03.2009 r.

...więcej... 

dodano 14 maja 2009 r.


Wybór najkorzystniejszej oferty na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zawiadamia, iż do realizacji projektu "Przygotowanie i prowadzenie szkoleń, kursów oraz warsztatów w związku z realizacją Projektu pod nazwą "Otwarci na jutro"" została wybrana firma: Global Training Centre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

...więcej...

dodano 02 kwietnia 2009 r.


OFERTA CENOWA na realizację zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, badań z zakresu medycyny pracy dla potrzeb realizowanego Projektu.

     W związku z realizacją Projektu pod nazwą „Otwarci na jutro”, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy  w Łodzi o dofinansowanie ww. projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację w/w zamówienia.

...więcej...

 dodano 17 marca 2009 r.


Umowa ramowa

dodano 14 października 2008 r.


PROJEKT „OTWARCI NA JUTRO”
 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
 Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie realizuje projekt pt. „Otwarci na jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instytucją pośredniczącą 2 stopnia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

 ....więcej...

    dodano dnia 8 października 2008 r.