dzisiaj jest: 1 czerwca 2020. imieniny: Hortensja, Jakub, Konrad
 
Aktualności
Oferty na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, kursów itp.

     W związku z realizacją Projektu pod nazwą „Otwarci na jutro”, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy  w Łodzi o dofinansowanie ww. projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację nw. Zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, badań z zakresu medycyny pracy dla potrzeb realizowanego Projektu .

Warunki realizacji zamówienia:
1. miejsce realizacji : Działoszyn
2. zamówienie obejmuje następujące zadania:
  a. przygotowanie szczegółowego programu, planu i harmonogramu oraz materiałów szkoleniowych i dydaktycznych
  b. realizację poszczególnych zadań, w tym szkoleń, kursów, warsztatów  przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i specjalistów w danej dziedzinie
   c. koordynację oraz nadzór merytoryczny nad realizowanymi zadaniami
   d. bieżącą współpracę z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia
  e. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, w tym dokumentacji szkoleń, kursów, warsztatów, ściśle wg wytycznych Zamawiającego
  f. zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla wszystkich uczestników szkoleń, kursów, warsztatów
  g. zapewnienie sali szkoleniowej zlokalizowanej w Działoszynie dla celów związanych z prowadzeniem szkoleń, kursów, warsztatów
  h. zapewnienie wyżywienia w formie obiadów dla 18 uczestników szkoleń, kursów i warsztatów
   i. zapewnienie ubezpieczenia NNW dla 18 uczestników szkoleń, kursów i warsztatów
  j. wydanie uczestnikom szkoleń, kursów i warsztatów świadectw końcowych na zakończenie udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach
  k. zakup pakietu badań z zakresu medycyny pracy dla 18 skierowanych przez Zamawiającego osób

3. zakres szczegółowy świadczonych usług obejmuje:
  a. 18 godzin dydaktycznych zajęć w ramach warsztatów aktywizujących dla 18 osób
  b. 12 godzin dydaktycznych zajęć w ramach warsztatów doradztwa zawodowego dla 18 osób
  c. 60 godzin dydaktycznych zajęć w ramach kursu komputerowego dla 18 osób (2 grupy x 9 osób).
 d. 90 godzin dydaktycznych zajęć w ramach kursu zawodowego „handlowiec”  dla maksymalnie 18 osób – ostateczna  ilość osób objętych szkoleniem zostanie ustalona na etapie podpisywania umowy
  e. 12 godzin dydaktycznych zajęć w ramach kursu obsługi kas fiskalnych dla maksymalnie 18 osób -  ostateczna  ilość osób objętych szkoleniem zostanie ustalona na etapie podpisywania umowy
  f. 90 godzin dydaktycznych zajęć w ramach kursu zawodowego „kosmetyka z elementami wizażu”  dla maksymalnie 18 osób - ostateczna  ilość osób objętych szkoleniem zostanie ustalona na etapie podpisywania umowy
  g.  40 godzin dydaktycznych zajęć w ramach kursu stylizacji paznokci dla maksymalnie 18 osób - ostateczna  ilość osób objętych szkoleniem zostanie ustalona na etapie podpisywania umowy
 h. zakup pakietu badań z zakresu medycyny pracy dla 18 skierowanych przez Zamawiającego osób

4. inne warunki realizacji zamówienia:
  1. zamówienie musi być realizowane przez firmę szkoleniową
  •  posiadającą wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP,
  • z minimum 3-letnim doświadczeniem w realizacji usług szkoleniowych i doradczych, w tym
  • potwierdzonym referencjami doświadczeniem w realizacji usług szkoleniowo-doradczych  na rzecz Ośrodków Pomocy Społecznej i Klientów Pomocy Społecznej,
  • z doświadczeniem w realizacji projektów szkoleniowo – doradczych których celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
  • z doświadczeniem w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS
  • zapewniająca kompleksowość wykonania usług szkoleniowo-doradczych stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego
  2. zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie od kwietnia 2009 do listopada 2009, zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu
 3. zamówienie realizowane będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.30
  4. zamawiający zapłaci wyłącznie za faktycznie zrealizowane usługi
  5. zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w harmonogramie zajęć w wypadku sytuacji losowych. Zmiany zgłaszane będą telefonicznie lub faksem z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym, określając szczegółowo: termin i zakres realizacji usługi

W ofercie prosimy podać cenę za całość realizowanej usługi, zgodnie z podaną wyżej specyfikacją.
Cena netto oraz podatek VAT  i cena brutto.

Ofertę prosimy złożyć osobiście lub pocztą do dnia 23 marca 2009 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie
98-355 Działoszyn
ul. Grota-Roweckiego 1
tel. 043 841 36 56
fax 043 84 37 440 
e-mail działoszyn_mgops@pro.onet.pl

Zamawiający dokona wyboru tej oferty, której cena jednostkowa będzie najniższa, z uwzględnieniem innych warunków realizacji zamówienia sprecyzowanych w pkt 4 niniejszego zapytania ofertowego.

Niniejsze zapytanie ma na celu zbadanie rynku i nie jest zobowiązaniem do zawarcia umowy.