dzisiaj jest: 10 lipca 2020. imieniny: Amelia, Filip, Witalis
 
Rozbudowa i przebudowa Domu samotnej Matki na Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach
Rozbudowa i przebudowa Domu Samotnej Matki na Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Historia projektu

W dniu 23.02.2009 roku  Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, ogłosił konkurs dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.2 Infrastruktura pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Krzysztofa Piekarza przystąpiono do opracowania wniosku aplikacyjnego. W terminie od 23.02.2009 r. do 27.03.2009 r złożono 19 wniosków o dofinansowanie. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i trafił do oceny merytorycznej. Projekt zyskał uznanie ekspertów i po ocenie merytorycznej z ilością 80,17 pkt i zajął 2 miejsce na liście wniosków pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi. Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, uchwałą Nr 889/09 z dnia 17 czerwca 2009 roku wyłonił projekt pn „Rozbudowa i Przebudowa Domu Samotnej Matki na Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach” do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budżet projektu:
Całkowity koszt projektu 1.457.277,60  zł – , w tym z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.119.968,30

Wkład własny – 337.309,30

Okres realizacji: 02.11.2009 roku do 31.08.2010 roku

Cel projektu:

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V Infrastruktura społeczna, Działanie 5.2 infrastruktura pomocy społecznej celem działania jest wzrost znaczenia usług pomocy społecznej w rozwoju gospodarczym regionu.  W myśl zapisów RPO WŁ rozwojowi społeczno–gospodarczemu regionu łódzkiego towarzyszy proces rozwarstwienia społecznego. Efektem tego zjawiska jest wysoki poziom bezrobocia, a co za tym idzie zwiększanie obszarów ubóstwa. Brak pracy prowadzi często do patologii, dysfunkcjonalności rodziny oraz niewydolności wychowawczej. Konsekwencją tych negatywnych zjawisk społecznych jest wzrost zapotrzebowania na usługi świadczone przez placówki opiekuńczo wychowawcze. Problemem regionu jest również proces starzenia się społeczeństwa i konieczność zapewnienia opieki coraz szerszej grupie ludzi w wieku poprodukcyjnym – ludzi często pozbawionych wsparcia rodziny i niepełnosprawnych. W województwie łódzkim istnieje ogromne zapotrzebowanie na miejsca w placówkach dla ludzi starszych, a z uwagi na ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji jest to tendencja rosnąca. Projekt pn „Rozbudowa i Przebudowa Domu Samotnej Matki na Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach”  ma na celu ograniczenie występowania zaburzeń psychicznych poprzez oferowanie pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, poprzez zintegrowaną ofertę Środowiskowego Domu Samopomocy zmniejszy się liczba osób z dyskomfortem psychicznym, kształtowane będą wśród beneficjentów domu i ich rodzin zachowania korzystne dla zdrowia psychicznego, wspierające harmonijny rozwój i pomoc dla osoby chorej od jej rodziny i otoczenia.. Projekt zakładał rozbudowę i przebudowę niewykorzystywanego obiektu wraz z salą gimnastyczną na potrzeby osób niepełnosprawnych, chorujących psychicznie, który będzie w pełni dostosowany do potrzeb prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej oraz dobrze wyposażony i oferujący dostęp do usług pomocy społecznej dla 30 osób na wysokim poziomie. Projekt jest zorientowany na podniesienie jakości usług świadczonych przez placówki pomocy społecznej oraz wiedzy mieszkańców regionu na temat wykluczenia społecznego i jego przyczyn. Ponadto nakierowany na zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług pomocy społecznej. Oferowany poziom dostępności do usług pomocy społecznej w ramach ŚDS przyczyni się do podniesienia samooceny mieszkańców województwa łódzkiego oraz zmniejszy ich obawy przed niepełnosprawnością spowodowaną chorobą psychiczną.

Uzasadnienie projektu: 

Miasto i Gminę Działoszyn zamieszkuje 13.435 osób. Wg danych uzyskanych przez Urząd Miasta i Gminy z Poradni Zdrowia Psychicznego (Wieluń i Pajęczno) opieką (porady, leczenie) objętych jest 174 osoby z zaburzeniami psychicznymi. Podczas pobytu w terenie pracownicy socjalni stwierdzają, że wiele osób z zaburzeniami psychicznymi pozostaje w domu i nie ma możliwości skorzystania z usług jakiegokolwiek ośrodka wsparcia. Z uwagi na fakt, iż gmina posiadała budynek w miejscowości Niżankowice, który był niewykorzystany postanowiono  zaadoptować go pod potrzeby ŚDS, a tym samym dać możliwość osobom z zaburzeniami psychicznymi do uzyskania wsparcia i udziału w terapii zajęciowej. Przy dotychczasowej infrastrukturze brakowało możliwości korzystania usług przez nowych uczestników – mieszkańców gminy. Działający ŚDS w Bobrownikach (gm. Działoszyn) nie posiada wolnych miejsc, gdyż ma skromną bazę lokalową . Znajdujący się w Wieluniu ŚDS nie dowozi uczestników na zajęcia i osoby chcące korzystać z zajęć muszą dojeżdżać samodzielnie około 30 km.

Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w ramach oferowania usług dla podopiecznych, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy jakości oferowanej im i ich rodzinom pomocy społecznej i w konsekwencji zwiększenia jej oferty pomocy społecznej. Posiadanie odpowiednich warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych da możliwość utworzenia 10 nowych miejsc pracy dla wykwalifikowanego personelu psychologiczno-terapeutycznego oraz zarządzającego Domem, a także ciągłą poprawę jakości usług celem wprowadzania innowacyjnych metod terapii. Trzeba również w celach nadmienić o innowacyjności, jakim są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające poprawić jakość pracy terapeutów. Innowacyjność w realizowanym projekcie będzie wyrażać się przez: korzystanie z internetu, programy multimedialne, prowadzenie zajęć terapii zajęciowej w terenie – rozbudzanie zainteresowania własnym życiem i odpowiedzialnością za nie, nauczanie przez praktykę, rozwój zainteresowań podopiecznych przez uczestnictwo w kołach zainteresowań, oraz odpowiedzialność podopiecznych za niektóre elementy prowadzonych warsztatów i psychoterapii, relaksacja oraz gimnastyka odprężająca, rekwizyty i pomoce dydaktyczne. Duże znaczenie dla wprowadzenia innowacyjności ma zakup nowego wyposażenia do prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej.


Grupy docelowe:

Osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością psychiczną


Opis projektu:


Projekt ma dać dostęp do świadczeń w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy osobom niepełnosprawnym z niepełnosprawnością psychiczną. Z punktu widzenia działań społecznych oznacza to zobowiązanie się do likwidowania we wszystkich dziedzinach życia, wszelkich nierówności i promowania równych szans bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną.

Projekt niniejszy odegra pozytywna rolę w zwalczaniu nierówności istniejących w społeczeństwie – nie tylko między kobietami i mężczyznami, ale również w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, mniejszości etnicznych oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Planowane są inwestycje w zasoby ludzkie w postaci specjalistycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje dla terapeutów i psychologów w ramach ich pracy z niepełnosprawnymi osobami.


Trwałość i finansowanie projektu po zakończeniu jego realizacji:

Koszty związane z utrzymaniem oraz eksploatacją inwestycji po zakończeniu jej realizacji będą pokrywane z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn, który jako Beneficjent zobowiązany jest  do utrzymania projektu przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. Inwestycja stanowić będzie mienie komunalne Gminy Działoszyn.KIEROWNIK REFERATU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH, PROMOCJI I TURYSTYKI – Danuta Kuśnierczyk

INSPEKTOR NADZORU – Stanisław Soluch

MENADŻER PROJEKTU – Marek Łyszczarz

WYKONAWCA PROJEKTU – Zakład Remontowo-Budowlano-Instalatorski ,,BUDO-MAX'' S.J. Radosław Marks, Piotr Marks

KONTAKT:

Karolina Kowalska

tel. (43) 84 37 462
fax (43) 84 13 680
e-mail: ue@dzialoszyn.pl