dzisiaj jest: 29 września 2020. imieniny: Michalina, Michał, Rafał
 
Wydanie / wymiana dowodu osobistego

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Ewidencja Ludności, pok. nr 113
w godzinach: poniedzialek: 8.00 - 16.00
                   wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

KTO MOŻE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ:

Osoba posiadająca obywatelstwo polskie, której miejscem pobytu stałego jest Gmina Działoszyn. Małoletni składa wniosek w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

FORMULARZ WNIOSKU:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można otrzymać w pokoju nr 113 Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w pokoju nr 113 Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn. Wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (wyjątek dotyczy osób z wrodzonymi wadami wzroku oraz noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - w sytuacji, gdy odpowiednio to udokumentują) w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
  2. odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
  3. odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,
  4. na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Do wniosku nie dołącza się odpisów skróconych aktu urodzenia i małżeństwa, jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego dla gminy Działoszyn.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy, a w przypadku małoletniego obecności wraz z wnioskodawcą opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.
Wniosek wypełnia i podpisuje wnioskodawca, a w przypadku małoletniego wnioskodawca oraz opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.
W obecności interesanta pracownik przy użyciu środków informatycznych sporządza formularz (druk ścisłego zarachowania) składający się z części A i B.
W części A umieszcza się dane osobowe, zdjęcie, termin ważności dowodu osobistego, pieczęć wystawcy oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia formularzy. Wnioskodawca potwierdza zgodność danych osobowych zawartych w części A formularza własnoręcznym podpisem.
Część B, która zawiera potwierdzenie złożenia wniosku oraz określa termin odbioru dowodu osobistego otrzymuje wnioskodawca. Przy odbiorze wnioskodawca zwraca część B formularza, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego (w przypadku zagubienia części B formularza, wnioskodawca składa oświadczenie, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego).
Dowody osobiste odbiera się osobiście.
Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się przez odcięcie lewego rogu o powierzchni ok. 1 cm2 i zwraca z urzędu wnioskodawcy.

MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
pokój 113
tel. (0 43) 84 37 473

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 45 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm./ oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty /Dz.U. z 2000 r. Nr 112 poz.1182/.

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego