dzisiaj jest: 6 marca 2021. imieniny: Róża, Wiktor, Jordan
 
PP nr 2 w Działoszynie

Główne założenia koncepcji pracy przedszkola zawarte są w wizji i misji oraz celach strategicznych jego rozwoju.

Wizja przedszkola
Zgodnie z wizją przedszkola dążymy do stwarzania dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju ich osobowości, uwzględniając indywidualne potrzeby
i możliwości. Kadra pedagogiczna systematycznie doskonali posiadane umiejętności,  podnosi kwalifikacje zawodowe, oraz promuje placówkę poprzez działania twórcze.
Nasze przedszkole jest placówką zapewniającą bezpieczeństwo, które jest warunkiem zdrowia (fizycznego i psychicznego) oraz prawidłowych postaw dzieci. Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci i ich rodziców.
Misja przedszkola
Misją przedszkola jest : zapewnienie dzieciom możliwości indywidualnego rozwoju
i bezpieczeństwa. W naszym przedszkolu dziecko jest twórcze i samodzielne
w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy, jest świadome swoich praw i zagrożeń.

Cele strategiczne to:
• Tworzenie sytuacji sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka.
• Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania we współpracy ze środowiskiem rodzinnym.
• Inicjowanie rozwoju zawodowego nauczycieli w celu tworzenia nowatorskiego,
twórczego stylu pracy.

O naszym przedszkolu:

• Przedszkole czynne jest w godzinach od 6:30 do 16:00,
• W przedszkolu funkcjonuje pięć grup wiekowych,
• Sale zajęć są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki,
• Mamy piękny plac z urządzeniami ogrodowymi,
• Przedszkole jest przestronne, słoneczne, otoczone zielenią,
• Nauczyciele stosują nowatorskie metody pracy oraz:
- elementy pedagogiki zabawy,
- dziecięcej matematyki (według E. Gruszczyk – Kolczyńskiej),
-  gimnastyki twórczej C. Orffa i R. Labana,
- ruchu rozwijającego W. Sherborne,
- aktywności muzyczno – ruchowej dzieci na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss,
• Pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą prowadzimy
w oparciu o program „Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci,
• Grupa 5 – latków realizuje program autorski „Muzyka łagodzi obyczaje”,
• W ciągu roku organizujemy imprezy dla dzieci i rodziców,
• Dzieci mogą brać udział w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego oraz tańca,
• Stwarzamy dzieciom okazje do twórczego działania:
- rozwijamy to co dobre w dzieciach,
- kształtujemy nawyki: kulturalne, proekologiczne, higieniczne.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola