dzisiaj jest: 28 lutego 2021. imieniny: Makary, Prokop, Hilary
 
O projekcie

Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu o datacje na zadania dziadziny Edukacja Ekologiczna „Przyszkolne ogródki dydaktyczne”

Nazwa zadania – Przyszkolny Ogródek Dydaktyczny Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika
w Działoszynie

Całkowita wartość projektu - 36 952,47 zł

Wartość dotacji z WFOŚiGW w Łodzi - 26 775,00 zł

Data zakończenia realizacji zadania – 31.10.2011 r.

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu przyszkolnego w celu stworzenia ogródka na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i przyrodniczej wraz z programem edukacyjnym opartym na wykorzystaniu powstałego ogródka.

Opis ogródka dydaktycznego

Zaprojektowany przez nas ogródek dydaktyczny podzielony jest na części związane tematycznie ze strefami klimatycznymi. Usytuowanie terenu pozwoliło na rozmieszczenie stref klimatycznych zgodnie z kierunkami świata. Od strony północnej zaplanowaliśmy posadzenie roślinności iglastej, różnych gatunków sosen, świerków, jodeł, żywotników. Następnie płynne przejście do strefy lasów zrzucających liście na zimę z różnorodnością zarówno form drzewiastych, krzewiastych, jak i bylin: graby, buki, jarząb, brzozy, głóg, modrzew europejski, wierzby, judaszowiec kanadyjski, perukowce, pigwowce, tawuły, pęcherznice. Kolejna część poświęcona została strefie śródziemnomorskiej, gdzie swoje miejsce znalazły azalie, magnolie, różaneczniki, szczodrzeńce, oleandry. W celu zabezpieczenia tej strefy przed trudnym okresem zimowym zabezpieczyliśmy ją żywopłotem z form iglastych. Kolejny fragment naszego ogródka przeznaczony został na prezentację roślin naszego lokalnego środowiska, czyli roślinność wapieniolubną. Rośliny te postanowiliśmy zaprezentować w postaci skalnika, z jednoczesną prezentacją podłoża naszej okolicy – skał wapiennych. Umieściliśmy tutaj turzyce, lawendę, pierwiosnki, wydmuchrzyce, miodunki, rojniki, barwinki, wrzosy, wrzośce, przylaszczki, macierzankę. Tak duża różnorodność gatunkowa pozwoli uczniom poznać je, a przede wszystkim umożliwi im poznanie ogromnej różnorodności pokrojów roślin, kształtów i barw liści, kwiatów, kwiatostanów i owoców. Każdy gatunek opatrzony zostanie tabliczką identyfikacyjną z nazwą rośliny, natomiast każda strefa tablicą informacyjną, zawierającą podstawowe informacje na jej temat.  W celu łatwiejszego dostępu do stanowisk poszczególnych roślin nasz ogródek wyposażony został w ścieżkę oraz ławeczki umożliwiające wykonanie określonych zadań w określonym miejscu. Dodatkowo wyposażyliśmy ogródek w miejsce do opracowywania wyników obserwacji, rekreacji, odpoczynku oraz kontemplacji przyrody tj. w zadaszoną wiatę, zaopatrzoną w ławki i stół. Obok działań związanych z częścią ożywioną przyrody nasz zakątek umożliwi również analizę elementów przyrody nieożywionej dzięki zainstalowaniu stacji - klatki meteorologicznej. Nie zapomnieliśmy także o umieszczeniu koszy na śmieci w celu dbałości o czystość i estetykę tego miejsca oraz instalacji systemu do nawadniania.

Opis programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu ogródka przyszkolnego

Ogródek przyszkolny to żywa pracownia, w której uczniowie będą mogli prowadzić ciekawe badania, eksperymenty, obserwacje, a także mają zapewniony kontakt z żywą przyrodą, jakiego nie zastąpi nawet najlepiej wyposażona pracownia przyrodnicza. Ogród będzie wykorzystany do realizacji podstawowych celów dydaktycznych i wychowawczych. Uczniowie będą nabywać wiadomości, kształtować umiejętności i pożądane postawy. Głównym celem programu edukacyjnego jest kształtowanie postawy szacunku do przyrody, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szerzenie wiedzy o roślinach i ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew, krzewów, bylin, rozbudzanie poczucia piękna i estetyki w otoczeniu człowieka, określanie czynników niezbędnych do wzrostu roślin, doskonalenie umiejętności przeprowadzania obserwacji, doświadczeń, analizowania danych, konstruowania wniosków, wykazywanie związków przyczynowo-skutkowych, badania pogody. Program edukacyjny oparty na wykorzystaniu ogródka przyszkolnego pozwoli również na kształtowanie postaw aktywności i samodzielności, postawy współgospodarza, przyzwyczajania do dokładnej i systematycznej pracy. Obok edukacji przyrodniczej i ekologicznej nasz ogródek wykorzystanie zostanie do innych zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli: edukacja wczesnoszkolna – badanie stosunków przestrzennych w ternie, redagowanie opisów naturalnych okazów drzew, krzewów, komponowanie prac plastycznych, nagrywanie odgłosów natury, ruch na świeżym powietrzu. W klasach 4-6 opisy krajobrazu, poszerzenie słownictwa – tworzenie metafor, rymowanek, analiza wiersza, z wykorzystaniem bezpośredniego kontaktu z przyrodą, wyrazy dźwiękonaśladowcze, określanie zapachu, kształtu, malowanie, szkicowanie, pomiary długości, szerokości, obliczenia powierzchni, przeliczenia w skali.

Efekt ekologiczny, który będzie uzyskany  w wyniku realizacji zadania

Dzięki zrealizowaniu zadania stworzenia przyszkolnego ogródka nasza szkoła nabierze innego wymiaru, ponieważ będzie znajdowała się pośrodku oazy zieleni. Dzięki różnorodności botanicznej nasz ogród będzie miał interesujący i niepowtarzalny charakter. Będzie to doskonałe miejsce, w którym zorganizujemy szkolne uroczystości przyrodniczo-ekologiczne: jesienią Święto Drzewa, a wiosna Dzień Ziemi, będziemy chętnie gościć uczniów z innych szkół prezentując im walory przyrodnicze naszego ogrodu, przede wszystkim bogactwo gatunkowe i obecność roślin z różnych rejonów świata, będziemy mogli przeprowadzać warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli  z wykorzystaniem ogródka, zachęcając ich do stworzenia własnych, pokazując możliwości wszechstronnego wykorzystania. Nasz ogródek powstanie na terenie  porośniętym do tej pory tylko trawą, dlatego będzie mógł w pewnym stopniu wpłynąć na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez oczyszczenie go z pyłu i osadu oraz poprawi jego wilgotność. Zmniejszy efekt „wyspy ciepła” – charakterystyczny dla naszej okolicy oraz osłoni od wiatru. Drzewa i krzewy będą tłumiły hałas, w związku z czym będą działały kojąco na psychikę dzieci, zielony ogród złagodzi zachowania agresywne i zmęczenie. Będziemy przykładem konkretnych działań mających na celu zakładanie terenów zielonych dla innych.

Finansowanie

Zadanie "Przyszkolny ogródek dydaktyczny Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Działoszynie" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Łodzi.