dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Ewidencja Ludności, pok. nr 113
w godzinach: poniedzialek: 8.00 - 16.00
                   wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

KTO MOŻE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ:

Każda zobowiązana do zameldowania się osoba lub jej prawny pełnomocnik.

FORMULARZ WNIOSKU:

Formularz zgłoszenia "Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego" można otrzymać w Ewidencji Ludności lub pobrać ze strony internetowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. dowód osobisty osoby załatwiającej sprawę lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. książeczka wojskowa - w przypadku, kiedy osoba załatwiająca sprawę jest mężczyzną,
  3. w przypadku pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

OPŁATY:

Nie pobiera się.

MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
pokój 113
tel. (0 43) 84 37 473

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie - sprawa jest załatwiana w dniu zgłoszenia.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm./.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych /Dz.U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm./

UWAGI:

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.