dzisiaj jest: 6 marca 2021. imieniny: Róża, Wiktor, Jordan
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie
ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel. 438437480
tel. alarmowy 797141454, 668251818, 797150276
e-mail: zwik.dzialoszyn@wp.pl
kierownik: Krystian Nalik

Oczyszczalnia ścieków Działoszyn - tel. 517120577
Oczyszczalnia ścieków Trębaczew - tel. 517120361

     Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań własnych Miasta i Gminy Działoszyn o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:
1) zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Miasta i Gminy Działoszyn w zakresie zaopatrzenia w wodę, przyjmowania i oczyszczania ścieków;
2) prowadzenia całokształtu spraw dotyczących utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w sposób ciągły i niezawodny;
3) prowadzenia całokształtu spraw dotyczących utrzymania i eksploatacji urządzeń składających się na oczyszczalnie ścieków, w tym eksploatacja kolektorów ściekowych  wraz z przepompowniami;
4) utrzymania reżimu technologicznego przy produkcji i dostawie wody;
5) zapewnienia odpowiedniej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków;
6) prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości dostarczanej wody i przekazywanie tych informacji Burmistrzowi;
7) kontroli procesów technologicznych oczyszczania ścieków;
8) zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z odbiorcami usług;
9) opracowywania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
10) opracowywania projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przedkładanie Radzie Miejskiej w Działoszynie do uchwalenia;
11) budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
12) przyjmowania do eksploatacji nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
13) sporządzania wniosków o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i przedkładanie ich Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn;
14) utrzymania planowanej gospodarki wodno - kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
15) kontrolowania i analizowania procesu odbioru i zrzutu ścieków ze zbiorników bezodpływowych w porównaniu z ilością pobranej wody przez odbiorcę;
16) prowadzenia stałej konserwacji oraz wykonywania niezbędnych remontów bieżących i kapitalnych środków trwałych przekazanych Zakładowi.

Nadzór nad działalnością Zakładu z zastrzeżeniem kompetencji Rady Miejskiej w Działoszynie sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn.