dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
Władze Gminy


BURMISTRZ MIASTA I GMINY

RAFAŁ DRAB

ur. 18.02.1975 r.


Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

I piętro, pokój 201

 


     Od 6 grudnia 2010 roku Burmistrzem Miasta i Gminy Działoszyn jest Rafał Drab. Burmistrz jest organem wykonawczym. Do zadań Burmistrza należy wykonywanie uchwał Rady Miejskiej oraz:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, a także zarządzeń,
 3. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 4. wykonywanie i ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i RIO,
 5. przedkładanie na sesjach Rady Miejskiej sprawozdań z wykonania uchwał,
 6. podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 7. reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
 8. uczestnictwo w pracach związków i porozumień komunalnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
 9. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, w tym także uprawnień wynikających ze statutu gminy,
 10. gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami urzędu,
 11. prowadzenie polityki kadrowej,
 12. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,
 13. załatwianie wniosków i interwencji posłów i senatorów oraz interpelacji radnych oraz wniosków komisji Rady Miejskiej,
 14. wykonywanie zadań szefa OC oraz organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych,
 15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej.

Skargi i wnioski:

Burmistrz Miasta i Gminy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 9.00 do 12.00, a w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od 13:00 do 16:00.
Przyjęcia w innym terminie możliwe tylko poprzez wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numerem (43) 84 13 177 (sekretariat).

Burmistrz kieruje pracą urzędu przy pomocy Sekretarza MiG, Skarbnika MiG oraz naczelników wydziałów.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

MARIOLA OLEJNIK 

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
parter, pokój 104
tel. (43) 84 37 453

SEKRETARZ MIASTA I GMINY

DANUTA KUŚNIERCZYK

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
I piętro, pokój 204
tel. (43) 84 37 452