dzisiaj jest: 16 stycznia 2021. imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
 
O projekcie

Wniosek o umorzenie pożyczki został złożony w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  w kwietniu 2012 roku. Pozytywna decyzja Rady Nadzorczej Funduszu zapadła 27 czerwca 2012 r. – Miastu i Gminie Działoszyn umorzono 40,6 % pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie oraz budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami kanalizacyjnymi dla wsi Szczyty”.

W dniu 30.08.2012 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi oraz Miasto i Gmina Działoszyn podpisała umowę umorzenia pożyczki pod warunkiem przeznaczenia kwoty umorzenia w wysokości 4 284 180,20 zł na realizację ośmiu inwestycji w latach 2012 – 2015:

- termomodernizację 5 obiektów użyteczności publicznej : budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Działoszynie, budynku Szkoły Podstawowej w Trębaczewie, budynku Przedszkola nr 2 w Działoszynie, budynku Ośrodka Zdrowia w Działoszynie oraz budynku Biblioteki i Policji w Działoszynie

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Lisowice - etap II

- budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej w Szczytach wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych

- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej i Narutowicza w Działoszynie wraz
z oczyszczalnią ścieków deszczowych

Zakres prac

Prace termomodernizacyjne obejmować będą wymianę okien, drzwi ocieplenie ścian itp. natomiast pozostałe zadania to budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Aspekt społeczny zadań, na które zostaną przeznaczone środki pochodzące z umorzenia pożyczki to:

- wzrost jakości i poziomu życia użytkowników termomodernizowanych obiektów a tym samym poprawę ochrony zdrowia i życia mieszkańców Gminy

- poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Gminy

- wzrost poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach

 - podwyższenie standardu technicznego i obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji termo modernizowanych budynków

- podwyższenie standardu użytkowego – uzyskanie lepszego mikroklimatu w termo modernizowanych obiektach

- podwyższenie walorów estetycznych termomodernizowanych obiektów

- poprawa warunków pracy w budynkach użyteczności publicznej, a także podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników budynku

- podniesienie standardu termo modernizowanych placówek

- polepszenie wizerunku Miasta i Gminy Działoszyn jako użytkownika dbającego o środowisko

- podniesienie standardu życia mieszkańców, poprzez poprawę dostępności usług kanalizacyjnych

- zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia oraz zapewnienie potrzeb dla mieszkańców poprzez budowę sieci.

- stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej poprzez budowę infrastruktury

- podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę jakości środowiska
i bezpieczeństwa ekologicznego

- zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zrzutu ścieków

- poprawa stanu sanitarnego Gminy oraz dostępność terenów pod inwestycje

- zwiększenie liczny turystów odwiedzających nasz teren

- czyste otoczenie

- spełnienie norm krajowych oraz dyrektyw UE

- ograniczenie w możliwie jak największym stopniu zanieczyszczenia ściekami wód i gleby

- ochrona Załęczańskiego Parku krajobrazowego należącego do sieci NATURA 2000

- przeciwdziałanie degradacji bioróżnorodności terenów

- ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne

Finansowanie

Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kolonia Lisowice etap II; Budowa kanalizacji deszczowej w Szczytach i Działoszynie; Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn w latach 2012-2015” zostało dofinansowane ze środków umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 4.284.180,20 zł

 

 

http://www.wfosigw.lodz.pl/

 


http://zainwestujwekologie.pl/