dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
Rada Miejska

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. Składa się z 15 radnych wybranych przez mieszkańców gminy zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 1998 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 z późn.zm.).

Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od daty wyborów. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany z instrukcjami wyborców. Działalność Rady Gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje.

Skład Rady Miejskiej w Działoszynie (2014-2018):

Środa Kazimierz-Przewodniczący Rady
Cieśla Danuta-Wiceprzewodniczący Rady
Derek Jan-Radny
Jagieło-Kępińska Anna-Radna
Jędrczak Gabriel-Radny
Kotynia Tomasz-Radny
Lewandowski Andrzej-Radny
Mordal Zygmunt-Radny
Pęciak Agata-Radna
Prudlak Barbara-Radna
Sikora Krzysztof-Radny
Spałek Krzysztof-Radny
Sudomirska Małgorzata-Radna
Zając Zbigniew-Radny
Zaremba-Grochowska Halina-Radna

DRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO