dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
środki transportu
Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Referat Podatków i Opłat, pok. nr 107
w godzinach: poniedzialek: 8.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

FORMULARZ WNIOSKU:

Formularz wniosku do pobrania w pokoju nr 107 Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn.

Deklaracje DT-1 wraz z załącznikami należy składać na dzienniku podawczym tutejszego urzędu.
Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych (załączniki);
  • Kserokopia decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (oryginał do wglądu);
  • Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (oryginał do wglądu);
  • Kserokopia decyzji o wycofaniu pojazdu na stałe z ruchu (oryginał do wglądu);
  • Kserokopia umowy kupna-sprzedaży samochodu (oryginał do wglądu);
  • W przypadku sprzedaży pojazdu, wyrejestrowania pojazdu, wycofania czasowego pojazdu, zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby w trakcie roku podatkowego, podatnik ma obowiązek złożyć korektę deklaracji DT-1.
  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego, że pojazd wyposażony jest w oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne (oryginał do wglądu).
  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego wyposażenie pojazdu w system ekologicznego zasilania EURO (oryginał do wglądu)

OPŁATY:

Nie pobiera się.

MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
pokój 107
tel. (43) 84 37 476

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 7-miu dni od dnia złożenia deklaracji

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:

DODATKOWE INFORMACJE:
Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:
• obowiązek podatkowy, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty,
• od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu
• obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany.
Właściciel pojazdu zobowiązany jest do:
- złożenia deklaracji DT-1 w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- złożenia korekty deklaracji DT-1 w przypadku błędnego wypełnienia deklaracji,
- złożenia deklaracji DT-1 w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (sprzedaż pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, wycofanie czasowe pojazdu, zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby – w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności),
- wpłacenia należnego podatku w kasie urzędu, placówce pocztowej lub w banku: nr rachunku bankowego NBS w Działoszynie 90 9251 0009 0000 1094 2000 0590. Podatek jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego podatek płatny jest w dwóch ratach, gdzie I rata jest płatna w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku, natomiast II rata do dnia 15 września roku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że osoba, która nabyła pojazd ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego zapłacić należny podatek w prawidłowej wysokości i w określonych ustawowo terminach na rachunek budżetu gminy. W przypadku nie dokonania wpłaty w ustawowym terminie wszczyna się postępowanie podatkowe, określa zobowiązanie podatkowe w drodze decyzji i prowadzi postępowanie egzekucyjne, celem przymusowego ściągnięcia należności. Zobowiązanie z tytułu płatności podatku od środków transportowych przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności, zatem o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz.