dzisiaj jest: 25 lutego 2021. imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
 
Indywidualizacja szansą dla dzieci

INDYWIDUALIZACJA SZANSĄ DLA DZIECI


Miasto i Gmina Działoszyn 27 lutego 2012 roku otrzymała informacje, iż Uchwałą Nr 218/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 lutego 2012 roku przyjęto do realizacji projekt pt. ,,Indywidualizacja szansą dla dzieci’’. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Całkowity koszt projektu: 182 719,30 zł

 

Kwota dofinansowania (100%): 182 719,30 zł

 

Wkład własny: 0,00 zł

 

Beneficjentem projektu jest Miasto i Gmina Działoszyn, natomiast realizatorami są:

 

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie

 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie

 

- Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Trębaczewie

 

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciszynie – Szkoła Filialna w Kolonii Lisowice

 

- Szkoła Podstawowa w Szczytach

 

Okres realizacji: od września 2012 r do czerwca 2013 roku.

 

Celem głównym projektu jest wsparcie dla indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Działoszyn, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów.

 

Cele szczegółowe projektu to:

 

- zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkole oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;

 

- stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających indywidualna pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu;

 

- zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Grupą docelową projektu będą uczniowie i uczennice klas I-III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Działoszyn. W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy.

 

Projekt podzielony jest na dwa zadania:

 

I Zadanie - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół – wyposażenie w materiały dydaktyczne sal, w których prowadzone zostaną zajęcia. Szkoły podstawowe doposażą swoją bazę dydaktyczną w materiały i sprzęt niezbędne do realizacji projektu.

 

II Zadanie - Organizacja zajęć dodatkowych:

 

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożone ryzykiem dysleksji

 

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy

 

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych

 

- zajęcia z grafomotoryki dla uczniów klas pierwszych z trudnościami w pisaniu

 

Zarządzanie projektem – Wydział Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, Promocji i Turystyki.

Bezpośrednia realizacja – Dyrektorzy szkół podstawowych objętych projektem.

Koordynator Projektu: mgr Łukasz Kałwak

Księgowa Projektu: mgr Ewa Pilarska - Starzyk

Asystent Koordynatora Projektu: mgr Karolina Kowalska