dzisiaj jest: 13 kwietnia 2021. imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
 
KPGBiF

Nazwa Komisji (pełna): Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów
Symbol Komisji: KPGBiF

Przedmiot działania Komisji:

Do zadań Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów zgodnie z Roz. II § 27 Statutu Miasta i Gminy Działoszyn, należy:

 • opiniowanie programów gospodarczych, planów zadań inwestycyjnych i remontowych oraz harmonogramów realizacji tych zadań,
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych, zaciągania pożyczek i innych zobowiązań finansowych,
 • przedkładanie Radzie opinii komisji w sprawie projektu budżetu gminy oraz zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • wyrażanie opinii w sprawach dokonywania przez Burmistrza zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowej, przekazywanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu gminnego, przenoszenia przez Burmistrza wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z przeznaczeniem wydatków,
 • opiniowanie zmian w planie dochodów budżetu gminy wynikających ze zmian kwot subwencji,
 • opiniowanie przeniesień zblokowanych kwot wydatków budżetowych do rezerwy celowej,
 • rozpatrywanie spraw dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym (zbywanie mienia komunalnego),
 • rozpatrywanie sprawozdań Burmistrza z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych,
 • opiniowanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej gminnych jednostek organizacyjnych, przedkładanych na sesje Radzie,
 • opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego gminy, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy oraz planów budownictwa,
 • analizowanie problemów związanych z bezrobociem na terenie gminy.

Skład osobowy Komisji:

 1. Małgorzata Sudomirska - Przewodnicząca Komisji
 2. Krzysztof Spałek - Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Danuta Cieśla - Członek Komisji
 4. Anna Jagieło - Kępińska - Członek Komisji
 5. Gabriel Jędrczak - Członek Komisji
 6. Tomasz Kotynia - Członek Komisji
 7. Barbara Prudlak - Członek Komisji
 8. Kazimierz Środa - Członek Komisji
 9. Zbigniew Zając - Członek Komisji