dzisiaj jest: 29 listopada 2020. imieniny: Błażej, Walter, Fryderyk
 
Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie
INFORMACJE O PROJEKCIE

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie przystąpił w 2016 roku do termomodernizacji swojej siedziby przy ul. Narutowicza 26 A w Działoszynie. 

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków. 

Całkowita wartość projektu: 1 030 132,11 zł 
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 656 503,55 zł 

Bezpośrednim celem projektu jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Miasta i Gminy Działoszyn oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój lokalnej infrastruktury kultury oraz: 

 Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, 
 Zmniejszenie energochłonności budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków, 
 Wkład w realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Działoszyn, 
 Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości podejmowania różnych działań mogących przyczynić się do eliminacji lub znacznego ograniczenia źródeł powstawania zwiększonego zapotrzebowania na energię. 

Przedmiotem projektu jest głęboka (kompleksowa) termomodernizacja Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Działoszynie, w tym: 

1. Przebudowa kotłowni opalanej węglem kamiennym na kotłownię opalaną gazem ziemnym wysokometanowym, 
2. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania (C.O.) i ciepła technologicznego (C.T.), 
3. Przebudowa wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, polegająca na wymianie istniejących urządzeń wentylacyjnych na nowoczesne, 
4. Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

 Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, 
 Zmniejszenie energochłonności budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków. 

Działania te w sposób bezpośredni wpłyną na ochronę i poprawę jakości środowiska. W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości podejmowania różnych działań mogących przyczynić się do eliminacji lub znacznego ograniczenia źródeł powstawania zwiększonego zapotrzebowania na energię, co będzie sprzyjało propagowaniu wśród społeczności lokalnej zrównoważonego rozwoju.