dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
zadania

     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana jest do inicjowania działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

     Celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomocą rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Do zadań GKRPA należy w szczególności:

 • coroczne opracowanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie,
 • rozpatrywanie spraw dotyczących realizacji w/w programu,
 • przygotowanie rocznych planów pracy GKRPA,
 • działalność edukacyjno - informacyjna,
 • diagnozowanie stanu problemów alkoholowych w gminie,
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie,
 • inicjowanie działań w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, korzystania z pomocy psychospołecznej i prawnej przez rodziny z problemem alkoholowym, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie,
 • współdziałanie i popieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy domowej;
 • przyjmowanie zgłoszeń problemu alkoholowego,
 • motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego,
 • motywowanie osób nadużywających alkoholu będących jednocześnie sprawcami przemocy w rodzinie do podjęcia uczestnictwa w programie korekcyjno- edukacyjnym,
 • motywowanie członków rodzin z problemem alkoholowym do podjęcia terapii współuzależnienia,
 • kierowanie na badanie przez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób, które w związku z nadużywaniem napojów alkoholowych powodują rozpad pożycia rodzinnego, demoralizację małoletnich, albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
 • kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stosunku do osób z problemem alkoholowym,
 • opiniowanie wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży,
 • przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13(1) i 15 ustawy,
 • uczestnictwo oraz organizacja szkoleń i kampanii edukacyjnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.