dzisiaj jest: 16 stycznia 2021. imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
 
Wytyczne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 –2013

Oś priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich

DZIAŁANIE VI.1.  REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH
Przykładowe projekty:

 • Renowacja lub modernizacja budynków lub obiektów w celu ich adaptacji do nowych funkcji, przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy,
 • Prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne w przypadku zabytków lub obiektów historycznych w celu przystosowania w/w obiektów do nowych funkcji lubutrzy mania funkcji dotychczasowych (z wyjątkiem nadania im lub utrzymania przez nie funkcji kulturalnych).
 • Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej rewitalizowanych terenów, w tym budowa lub przebudowa małej architektury oraz tworzenie lub modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych,
 • Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych (w tym uzbrojenie terenu pod przyszłe inwestycje, wyburzanie obiektów, przygotowanie obiektów do potrzeb działalności gospodarczej).

DZIAŁANIE VI.2 . RENOWACJA SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ
Przykładowe projekty:

Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj.:

 • odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku: dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych/zewnętrznych, wejścia i elementów jego konstrukcji zewnętrznej, windy;
 • instalacje techniczne budynku;
 • działania w zakresie oszczędności energetycznej.
  Przygotowanie do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych o dobrym standardzie poprzez renowację i adaptację istniejących budynków, stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych.

Beneficjenci

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • Organy administracji rządowej,
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • Przedsiębiorcy.

szczegóły:
http://www.rpo.lodzkie.pl/RPO/dokumenty.html
 

Odnowa zasobów mieszkaniowych (wg Rozporządzenia nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR).
Możliwa na obszarach kryzysowych, na których występują co najmniej dwa niekorzystne zjawiska społeczne:

 • Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia
 • Długotrwałe bezrobocie
 • Niekorzystne tendencje demograficzne
 • Niski poziom wykształcenia
 • Wysoki poziom przestępczości
 • Duża degradacja środowiska
 • Niski poziom aktywności gospodarczej
 • Duża liczba imigrantów lub uchodźców
 • Dodatkowo musi występować jeden z warunków:
  • Niski poziom wartości zasobów mieszkaniowych
  • Niski poziom efektywności energetycznej budynków

Inwestycje w obszarze mieszkalnictwa
1) Renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych:

 • Dach
 • Fasada
 • Okna i drzwi fasady
 • Klatka schodowa
 • Korytarze wewnętrzne i zewnętrzne
 • Wejście i jego struktury zewnętrzne
 • Winda

2) Instalacje techniczne budynku
3) Działania zwiększające oszczędność energetyczną w budynku
4) Udostępnienie nowoczesnych, socjalnych budynków dobrej jakości poprzez renowację i zmianę wykorzystania istniejących budynków stanowiących własność władz publicznych lub podmiotów działających w celach niezarobkowych.