Ankieta potrzeb rewitalizacyjnych Miasta Działoszyn

Rewitalizacja to kompleksowy proces podejmowany na zdegradowanych bądź poprzemysłowych obszarach miejskich, nakierowany na:
  • podniesienie standardu życia i sytuacji mieszkaniowej oraz odnowę gospodarczą i społeczną
  • zachowanie dziedzictwa kulturowego i unikatowych walorów architektoniczno-kompozycyjnych miasta
  • odzyskiwanie i podwyższanie wartości funkcjonalnej, technicznej, ekonomicznej i kulturowej nieruchomości
  • likwidację zagrożeń dla środowiska naturalnego, jakie niesie ze sobą użytkowanie nieruchomości
 
Czy Pana(i) zdaniem Miasto Działoszyn potrzebuje stworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji?
Zdecydowanie TAK
Raczej TAK
Raczej NIE
Zdecydowanie NIE
 
Poniżej przedstawiono obszary proponowane do objęcia Programem Rewitalizacji
Czy według Pana(i) obszary te zostały wskazane właściwie?
Zostały wskazane właściwie
Powinny zostać zmniejszone
Powinny zostać rozszerzone
Proszę przedstawić swoje uwagi odnośnie wyboru obszarów:
Czy obszar I wymaga rewitalizacji?
Zdecydowanie TAK
Raczej TAK
Raczej NIE
Zdecydowanie NIE
Czy obszar II wymaga rewitalizacji?
Zdecydowanie TAK
Raczej TAK
Raczej NIE
Zdecydowanie NIE
Czy obszar III wymaga rewitalizacji?
Zdecydowanie TAK
Raczej TAK
Raczej NIE
Zdecydowanie NIE
 
Proszę wskazać główne problemy poszczególnych obszarów wskazanych do rewitalizacji
Obszar
IIIIII
Przestępczość
Bezrobocie
Ubóstwo
Wykluczenie społeczne
Brak miejsc do spędzania wolnego czasu
Niski poziom aktywności gospodarczej
Zdegradowana infrastruktura mieszkaniowa
Degradacja obiektów i terenów zabytkowych
Niska atrakcyjność przestrzeni publicznej
Problemy komunikacyjne, w tym brak miejsc parkingowych
Starzenie się społeczeństwa
Niski poziom wykształcenia mieszkańców
Wysoki poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego
 
Które z niżej wymienionych inwestycji powinny zostać zrealizowane w pierwszej kolejności na terenie obszarów?
Obszar
IIIIII
Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości
Tworzenie warunków dla rozwoju działalności kulturalnej i edukacyjnej
Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki, sportu i rekreacji
Tworzenie warunków dla rozwoju działań z zakresu pomocy społecznej i aktywizacji osób bezrobotnych i najuboższych
Odnowa zasobów dziedzictwa kulturowego
Inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych (oświetlenie, parkingi, zieleń miejska, budowa placów zabaw, wprowadzenie małej architektury itp.)
Modernizacja substancji mieszkaniowej
Działania z zakresu ochrony środowiska
Ułatwienia w poruszaniu się w przestrzeni publicznej osób niepełnosprawnych
Pielęgnacja zieleni parkowej i przyulicznej
Działania z zakresu zapobiegania przestępczości (m.in. monitoring)
Wzmocnienie funkcji społecznych na osiedlach
Inne
 
Metryczka
Płeć
Mężczyzna
Kobieta
Wiek respondenta
15-24 lata
25-35 lat
36-64 lata
powyżej 65 lat
Wykształcenie
Podstawowe/zawodowe
Średnie ogólne/zawodowe
Wyższe
Grupa zawodowa
Bezrobotny
Emeryt/rencista
Uczeń/student
Sektor prywatny
Sektor publiczny
Inne
Czy jest Pan(i) mieszkańcem Miasta Działoszyn?
TAK
NIE
Jaki typ lokalu Pan(i) zamieszkuje?
Komunalny
Spółdzielczy
Własnościowy (wspólnota mieszkaniowa)
Dom jednorodzinny
Inny (np. najem prywatny)